DET ÄR VI SOM ÄR TECTEL

Tectel är specialister inom elteknik och elnät och erbjuder tjänster inom el-, styr- och kraftsystem upp till 40 kV och således har vi en unik kompetensbredd. Vi är mångsidiga och kunniga tekniker som utför allt från mindre serviceuppdrag till större totalentreprenader samt konsultativa tjänster.

Vi är ett sammansvetsat team som med stor lyhördhet tillgodoser våra kunders höga krav på leveranssäkerhet och kvalitet. Våra kunder ska kunna lita på att vi alltid genomför våra uppdrag med stort ansvar och engagemang där vi känner hög yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vi åtar oss helhetsuppdrag från idé till driftsatt anläggning och vårt arbetssätt är mycket uppskattat av våra kunder eftersom det bygger på att kunden ska få den bästa och kostnadseffektivaste lösningen direkt.

Nöjda kunder är vår ledstjärna och genom en nära kunddialog tillmötesgår vi våra kunders höga krav genom att vara en lyhörd, smidig och engagerad samarbetspartner som lägger stor vikt vid att arbetet ska utföras med hög säkerhet och kvalitet. Att arbeta med oss ska leda till stora PLUS-värden för våra kunder och även för vår gemensamma miljö. Detta vill förtydliga i vårt varumärke och därför innehåller vår logotype ett PLUS-tecken.


Vår affärsverksamhet är indelad i två affärsområden, dvs Elnät och Elteknik enligt nedan:


*Det här är endast ett exempel av alla tjänster. 
Läs mer om respektive tjänst under respektive område.

Vårt huvudkontor finns etablerat i Vindeln, Västerbotten men vi har även flexibla arbetsenheter runtom i Västerbotten och Västernorrland och vid behov även i övriga angränsande län. Vi är 25 medarbetare med hög yrkeskompetens inom följande yrkeskategorier; elektriker, montörer, projektledare, projektörer, beredare och administratörer.

Vi har dessutom ett stort nätverk av professionella samarbetspartners och kan erbjuda en komplett helhetslösning med flera olika kompetensområden där vi ansvarar för samordningen och leveranssäkerheten i projekten.


TECTEL

Ledningssystemets syfte och omfattning

Vårt ledningssystem är framtaget för att säkerställa att vi lever upp till de krav som vår omvärld ställer på oss, och klargör vilket ansvar och åtagande som vi har gentemot våra intressenter, inklusive samhället, kunder och leverantörer samt medarbetare och organisation. Vi jobbar med tydliga rutiner och processer för att säkra och utveckla vårt arbete ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Samtliga medarbetare bidrar i sitt dagliga arbete till att ledningssystemet efterlevs.

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten samt de krav som ställs på ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

TECTEL INFRA

Ledningssystemets syfte och omfattning

Vårt ledningssystem är framtaget för att säkerställa att vi lever upp till de krav som vår omvärld ställer på oss, och klargör vilket ansvar och åtagande som vi har gentemot våra intressenter, inklusive samhället, kunder och leverantörer samt den egna organisationen. Vi jobbar med tydliga rutiner och processer för att säkra och utveckla vårt arbete ur kvalitetssynpunkt.

Alla som arbetar i – eller på uppdrag av – Infra bidrar i sitt dagliga arbete till att ledningssystemet efterlevs.

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten samt de krav som ställs på ledningssystem enligt ISO 9001.


POLICY:s

KVALITETARBETSMILJÖMILJÖKVALITET INFRADATASKYDDSPOLICY

Tectel erbjuder totallösningar inom bygg och installation för industri, nät- och fastighetsägare.

Tectels vision är att vara ett tryggt och stabilt bolag som ligger i framkant och ett förstahandsval. Genom att göra rätt direkt vill vi tillgodose våra kunders behov och önskemål i våra leveranser.

För Tectel är kvalitet ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga.

Tectel ska vara ett företag som kunden alltid kan lita på. Vi ska alltid eftersträva fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner. Organisationen i företaget är rak, enkel och effektiv och vi sätter alltid kunden i centrum.

Organisationen ska följa tillämpliga lagar och andra krav, t ex från kunder.

Kvalitetsarbetet syftar både till att säkerställa kvalitetsnivån på våra leveranser, men även till att skapa en effektiv, strukturerad och lärande organisation där den totala kompetensen ständigt förbättras.

Fastställande av mål samt uppföljning av dessa är en självklar del av kvalitetsarbetet inom Tectel.

Tectel erbjuder totallösningar inom bygg och installation för industri, nät- och fastighetsägare.
Tectels vision är att vara ett tryggt och stabilt bolag som ligger i framkant och ett förstahandsval. Genom att göra rätt direkt vill vi tillgodose våra kunders behov och önskemål i våra leveranser.

Vår arbetsmiljö
För Tectel är en bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga.
Hos Tectel skall arbetsmiljön som minst uppfylla gällande arbetsmiljölagstiftning.

Vi är varandras arbetsmiljö! Arbetsmiljöarbetet är en, för Tectel och medarbetarna, gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka. En öppen och transparent samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och personalorganisationer skapar förutsättning för ständiga förbättringar, som en naturlig del av vårt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att vi inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. En god arbetsmiljö bidrar till att vi trivs och mår bra vilket i sin tur bidrar till att vi kan prestera för att nå de visioner och mål som vi vid var tid ställer upp.
Varje medarbetare har ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö samt att följa lagar, regler, instruktioner och rutiner för att uppnå en stark säkerhetskultur som uppfyller våra och kunders krav.
Samtliga anställda ansvarar också för arbetsklimatet inom den egna enheten. Med det avser vi bl a att vi respekterar varandra och hanterar våra arbetsrelationer på ett medvetet och ansvarsfullt sätt.

Vi ger förutsättningar genom:

  • Att ansvar och befogenheter på alla nivåer ska vara klart formulerade.
  • Att alla medarbetare ska ha sådan utbildning och kännedom om risker och faror förbundna med arbetet att risker för ohälsa och incidenter kan förebyggas och undvikas.
  • Att ingen får blunda för brister i arbetsmiljön om och när de upptäcks. Eventuella tillbud och incidenter ska rapporteras och följas upp för erfarenhetsåterföring, detta för att minimera risk för upprepning. Incidentuppföljningen ingår i arbetet med ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet.


Kränkande särbehandling

Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Skulle det ändå förekomma ska det utredas och omedelbart åtgärdas. Anmälan görs till närmaste chef eller VD.

Likabehandling
Likabehandling är en självklarhet för Tectel och innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden oavsett kön, etnisk bakgrund, livsåskådning eller sexuell läggning.

Inom Tectel arbetar vi för att öka balansen mellan kvinnor och män i olika befattningar, vilket vi tror bidrar till en mer kreativ och välmående arbetsplats. Vi är också övertygade om att familjeliv ska kunna förenas med förvärvsarbete.

Tectel erbjuder totallösningar inom bygg och installation för industri, nät- och fastighetsägare.

Vår vision är att vara ett tryggt och stabilt bolag som ligger i framkant och ett förstahandsval. Genom att göra rätt direkt vill vi tillgodose våra kunders behov och önskemål i våra leveranser.

För Tectel är miljöansvar ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga.

Tectel ska följa tillämpliga lagar och andra krav/kundkrav samt arbeta med ständig förbättring i vårt miljöarbete. Vi arbetar för att kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan, till exempel genom förebyggande av förorening.

Vår ambition är också att bidra till samhällets miljömål i allmänhet och kunders miljömål i synnerhet genom att erbjuda våra kunder energieffektiva lösningar, som ger förutsättningar för dem att minska sin negativa miljöpåverkan.

Fastställande av mål samt uppföljning av dessa är en självklar del av miljöarbetet inom Tectel.

Tectel Infra erbjuder projektledning, besiktningar och kompletta beredningar till elnätsägare.

Tectels Infras vision är att vara ett tryggt och stabilt bolag som ligger i framkant och ett förstahandsval. Genom att göra rätt direkt vill vi tillgodose våra kunders behov och önskemål i våra leveranser.

För Tectel Infra är kvalitet ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga.

Tectel Infra ska vara ett företag som kunden alltid kan lita på. Vi ska alltid eftersträva fullt förtroende för oss som leverantör och samarbetspartner. Organisationen i företaget är rak, enkel och effektiv och vi sätter alltid kunden i centrum.

Organisationen ska följa tillämpliga lagar och andra krav, t ex från kunder.

Kvalitetsarbetet syftar både till att säkerställa kvalitetsnivån på våra leveranser, men även till att skapa en effektiv, strukturerad och lärande organisation där den totala kompetensen ständigt förbättras.

Fastställande av mål samt uppföljning av dessa är en självklar del av kvalitetsarbetet inom Tectel Infra.


Här kan du läsa vår Dataskyddspolicy (PDF-fil som öppnas i ny flik)